Classical Intermediate

Final

Best Classical Pianist (Intermediate)

Name: Tan Jing Yang

Classical Pianist (Intermediate) - 2nd

Name: Ang Yu Xi Sophie

Classical Pianist (Intermediate) - 3rd

Name: Tiffany Zhang

Classical Intermediate

Semi-Final

1. Name: Tan Jing Yang

2. Name: Ang Yu Xi Sophie

3. Name: Tiffany Zhang

4. Name: Kayden Cheng Tze Xun

5. Name: Christian Adriel Tan

6. Name: Jillian Khoo Shu En

7. Name: Joie Lim Yi Qing

8. Name: Gabriel Sia Jia Hsii

9. Name: Hector Teo

10. Name: Jonas Zhou

× Whatsapp Us!